🚧 Veri Yapılarında İşlemler

Python üzerinde veri yapıları işlemleri

👀 Veri Yapılarına Hızlı Bakış

Tip

Açıklama

Örnek

List

liste = [1, 2]

liste[index]

Set

kume = {1.0, "Hello", (1, 2, 3)}

kume.add(1)

Dictionary

site = {"adi":"yemreak"}

site['adi']

Tuple

konum = (1, 2)

x, y = konum

📚 Birleştirme İşlemi (Zip)

  • Birden fazla list yada benzeri yapıları birleştirmek için kullanılır.

key = ['name', 'age', 'height', 'weight', 'hair', 'eyes', 'has dog']
value = ['Dylan', 28, 167.5, 56.5, 'brown', 'brown', True]
zipped = zip(key_list, value_list) # <zip object at 0x7f2ae4e91508>
list(zipped) # [('name', 'Dylan'), ('age', 28), ('height', 167.5), ('weight', 56.5), ('hair', 'brown'), ('eyes', 'brown'), ('has dog', True)]
dict(zipped) # {'name': 'Dylan', 'age': 28, 'height': 167.5, 'weight': 56.5, 'hair': 'brown', 'eyes': 'brown', 'has dog': True}
# Zip işlemini geri alma
key_list, value_list = zip(*zipped)

💱 Dönüşüm İşlemleri

example_list = ['a', 'b', 23, 10, True, 'a', 10]
example_tuple = tuple(example_list)
example_set = set(example_tuple)
example_list = list(example_set)
print(example_tuple)
print(example_set)
print(example_list) # Set yapısından dolay tekrarlı verileri kaybederiz
# ('a', 'b', 23, 10, True, 'a', 10)
# {True, 10, 'a', 23, 'b'}
# [True, 10, 'a', 23, 'b']

🔍 Arama İşlemleri (Searching)

  • Arama işlemlerinin temeli in ile yapılmaktadır.

  • Tekrarlama işlemleri for <key> in <yapı>: ile yapılmaktadır

if 'has dog' in me_dict:
pass

Arama işlemi KeyError (tanımsız değişkenler ile işlem yapma) sorunu ortadan kaldırır.

👬 Kopyalama İşlemleri

Kopyalama işlemleri için shallow copy ya da deep copy seçenekleri mevcuttur.

💁‍♂️ Özetle objelerin birbirinden bağımsız olmasını istiyorsanız, deep copy kullanın

🌫️ Shallow Copy

🕳 Deep Copy

Referans kopyalar

Değer kopyalar

Obje yeniden oluşturulur

Obje yeniden oluşturulur

Objenin her bir referansı kopyalanır ve yeniye aktarılır

Objenin her bir değeri tek tek kopyalanır ve yeniye aktarılır

Kopyalanan objenin referansı alındığından orijinal ile bağlantılıdır

Her bilgi tek tek kopyalandığından orijinal ile bağlantısı yoktur

Herhangi bir değişiklik diğerini de etkiler

Herhangi bir değişiklik diğerini etkilemez

import copy
li1 = [1, 2, [3,5], 4]
# Shallow copy
li2 = copy.copy(li1)
# Deep copy
li3 = copy.deepcopy(li1)
# Slice ile deep copy
li4 = li1[:]

📢 Objenin kopyalama davranışlarını değiştirmek için __copy__, __deepcopy__ metotları override edilir

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için YEmoji yapısına uygun oluşturulmuş:

bağlantılarına bakabilirsin.

🤸‍ Comprehensions

Tek satır ile yapı oluşturmadır.

  • 🤯 Daha anlaşılır

  • 💨 Daha hızlı

🏗️ Verimli Yapı:

squares = [x**2 for x in range(10)] # Liste tanımlama
square_lut = {x: x**2 for x in range(10)} # Dict tanımlama

🗑️ Eski yapı:

squares = []
square_lut = {}
for x in range(10):
squares.append(x**2)
square_lut[x] = x**2

💫 Çoklu anahtar ile tekrarlama

me_dict_dtypes = {k: type(v) for k, v in me_dict.items()}
print(me_dict_dtypes)
# {'name': <class 'str'>, 'age': <class 'int'>, 'height': <class 'float'>, 'weight': <class 'float'>, 'hair': <class 'str'>, 'eyes': <class 'str'>, 'has dog': <class 'bool'>, 'favorite color': <class 'str'>, 'nieces/nephews': <class 'int'>}